cat esp eng
TREN DE PALAU - EL MES PETIT DELS TRENS GRANS
 
 
INICI QUÈ ÉS ? QUI SOM ? ON ESTEM?  
 
 
ELS PONTS DE GELOSIA
 
Què és una gelosia
 
Tipus de gelosies
 
Altres gelosies
 
Bibliografía
 
Els ponts de gelosia
Que es una gelosia?
La gelosia és una forma estructural o armadura, feta amb elements rectilinis que formen triangles. Es componen de molts elements petits que combinats poden suportar grans esforços i esser molt llargs. El sistema de gelosia permet fer bigues més lleugeres que les massisses. El triangle és la millor figura indeformable (isostàtica).
Es un mètode de construcció ràpid i econòmic. Les armadures tenen l'avantatge de poder ser prefabricades total o parcialment, i així la seva instal·lació i transport a la obra es més econòmic.

Al començament del segle XX s’anomenaven “ponts americans” doncs aquesta tècnica va aparèixer als Estats Units. Usats a partir de la revolució industrial, les gelosies son empleades principalment en la construcció de ponts que han de suportar càrregues importants. La major part d’aquests ponts són rectes.

El perfil en L  (registrat  l’any 1840 a Anglaterra), el rebló i la platina, son els elements essencials per la gelosia. Al segon terç del segle XX, els reblons han estat substituïts per la soldadura d’arc elèctric.

Les gelosies que fan funció de biga s'anomenen bigues de gelosia.

blc
PontRiuBesos1902
Pont sobre el riu Besós - 1902
LaLlana-CaldesDeMontbui
Biga de l'antiga fabrica La Llana - Caldes de Montbui - 2013
Descripció
Els elements horitzontals constitueixen els nervis o cordes: la superior i la inferior, i formen cada un una sola línia rectilínia (encara que en certes gelosies formen un perfil en corba, per exemple el parabòlic o el catenari).

Les barres verticals son muntants i les barres inclinades son les diagonals. Sempre que es possible, les diagonals, es disposen a tracció per evitar problemes de vinclament.

blc terminologia
La grafostàtica és un senzill sistema de disseny d’estructures que, basat en el dibuix a escala, soluciona automàticament el càlcul dels esforços de tracció i compressió dels elements, en forma gràfica. En el projecte d’una estructura, resulta inevitable l’aparició de diagonals que suporten esforços de compressió. Només quan es coneix la intensitat i el sentit dels esforços a suportar, es pot dimensionar la secció els perfils (muntants i diagonals), d’acord amb la capacitat de resistència a la tracció, a la compressió i el límit d’elasticitat dels materials.

La figura formada per una diagonal, un muntant horitzontal i un de vertical s'anomena malla.

La figura formada per dues diagonals i els nervis o cordes horitzontals superiors e inferiors constitueixen un panell.

Carregant en condicions clàssiques i normals, els nervis o cordes superiors treballen sempre a compressió i els inferiors a tracció.

El taulell es la base per on passa el camí pel pont.

Posició dels taulells.
Igual que els ponts en arc, els taulells de les estructures de gelosia poden tenir una posició superior, inferior o intermèdia.

Les dues primeres son les més utilitzades. S'anomenen igualment gelosia amb:

taulell superior,

taulell intermedi,

taulell inferior.

blc taulellsuperior taulellinferiortaulellintermedi
Una mica de historia de les estructures de gelosia
Donada la abundància de fusta, els primers ponts d'armadures eren d’aquest material. Els tirants de fusta treballaven a compressió i es disposaven barres de ferro treballant a tracció. Per conservar-los acostumaven a construir una teulada sobre el camí.
En 1820 es va patentar una forma simple de gelosia, la tipus Town. Presentava l'avantatge de ser fàcil de muntar i no es feia servir gaire ferro. De totes maneres, abans del 1850 es van construir pocs ponts de gelosia.

El reemplaçament de la fusta pel ferro els anys 1870 i després amb l'acer, va permetre desenvolupar nous conceptes en les estructures de gelosia.

El descobriment gairebé simultani de la pudelació (un procediment de purificació del ferro colat) i del laminat que permet obtenir perfils de ferro de diferents formes a un preu competitiu, marca definitivament la implantació de la construcció totalment metàl·lica.

blc
pontllobregat
Pont sobre el riu Llobregat - Martorell - 1983
La fosa exigia un motlle, que anava perfecte per fabricar peces ornamentals, però era massa dura per ser treballada amb facilitat, i massa trencadissa per resistir els freqüents impactes i vibracions dels ferrocarrils.

Tot i això, la fosa de ferro va ser el primer material metàl·lic usat com element estructural en ponts ferroviaris tant en formes rectes com arquejades. A pesar de les seves limitacions es van construir ponts importants com a la Gran Bretanya que, amb alguns reforços encara son capaços de resistir el tràfec actual molt mes pesant.

El ferro verge te una millor resistència a la flexió i a la tracció i pot ser treballat amb més facilitat, en lloc de les unions complicades i fràgils que requereix el ferro fos. Els perfils de ferro verge estandarditzats son engalzats mitjançant reblons introduïts en calent als forats prèviament efectuats i que al refredar-se uneixen sòlidament les peces. Així, ja a mitjans del segle XIX, el material i les formes bàsiques de la construcció metàl·lica estaven a punt.

En aquest context tècnic favorable, Gustaff Eiffel va fer els seus primers passos.

Des de els anys 1870 fins els 1930 es van construir molts ponts de gelosia. Avui dia, encara es un element familiar doncs molts ponts i estructures metàl·liques continuen subsistint conservant la seva modernitat. D’altres han estat substituïts per ponts fets amb tècniques més resistents com es el ciment armat. Bigues d'ànima plena, bigues paral·leles o bigues de calaix, amb taulells de formigó o d’entramat ortogonal de bigues.

Pont del tren d’alta velocitat de Barcelona a Figueres,
sobre l’autopista de Barcelona a França, AP-17, km 71
Es un bon exemple de l’ús de les gelosies en l’actualitat - 2013.
 
pontLaRiba
Pont sobre el riu Francolí - La Riba - 1987
continuar --> tipus de gelosies
16-09-2013
 
 
www.trendepalau.cat
tren@trendepalau.cat
 
 
Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril - Tren de Palau
Casa de cultura "Can Cortès"
Camí Reial, 56
08184 - Palau-solità i Plegamans - Barcelona
Estatuts
Reglament de Regim Intern
Reglament de Circulació
Nota Legal