cat esp eng
TREN DE PALAU - EL MES PETIT DELS TRENS GRANS
 
 
INICI QUÈ ÉS ? QUI SOM ? ON ESTEM?  
 
 
Les Instal·lacions:
Trobaràs les característiques tècniques de les nostres instal·lacions.
 
Els Trens:
Un recull de tot el material construït per els socis del Tren de Palau.
 
Els Horaris
Si vols venir amb nosaltres aquí tens els nostres horaris.
 
La Nit del Tren :
Al solstici d'estiu es la festa principal de la Associació.
 
Escoles :
El nostre contacte per les visites escolars. Prèviament cal concertar la visita.
 
Galeria de videos :
També nosaltres hem gravat vídeos, estan posats a Youtube, però aquí tens la col•lecció per no anar-los buscant.
 
Galeria de imatges :
Galeria de imatges en que sumen els paisatges del Parc de l'Hostal de Fum amb el Tren de Palau.
 
Imatges de la nevada :
Nevada del 28 de febrer de 2018 amb fotografies d'en Jordi Valero i Ricard Soler
 
Extensió Via 4:
Es un butlletí que entreguem regularment a tots els socis i altres associacions.
 
El Poble :
Habitat des de la prehistòria, aquest indret apareix en documents de fa mil anys.
 
Llocs d'interès :
Al poble de Palau-solità i Plegamans podem trobar tot un munt de llocs que poden ser del nostre interès i que podem visitar.
 
Els Enllaços :
No som els únics en el mon dels trens. Aquí tens alguns enllaços amb companys de la nostra afició.
 
Els Documents :
Un petit arxiu del Tren de Palau per consultar.
 
El Calderí
Era el "tren de Caldes", o sigui de Mollet a Caldes de Montbui, per Palau. Per això el nostre es diu "Tren de Palau", en record del seu germà gran, tants anys absent.
 
Els Trens Petits
Una intensa i llarga historia dels petits trens artesanals, recreatius i tripulats. Els primers anys del Tren de Palau.
 
FIVV
Fotografies recuperades de l'oblit i després de la seva acurada restauració, són comentades per un expert en història ferroviària que les fan doblement atractives.
 
Edmondson:
Historia dels clàssics bitllets de molts ferrocarrils.
 
Els Ponts:
Els ponts de gelosia, una petita descripció d'aquestes fascinats estructures.
 
Reglament de Circulació.
Índex.
0 - Introducció.
1 - Conceptes Generals.
2 - Agents Operadors.
3 - Titulacions.
4 - Trens.
5 - Senyals.
6 - Circulació.
7 - Control del reglament.
0 - Introducció.
Aquest reglament conté els mínims punts indispensables per a la circulació amb seguretat de les persones i del material. El reglament es ampliat o modificat per la Junta Directiva, en funció de les necessitats que es presenten, d'acord a les possibilitats de circulació i l'extensió de la xarxa, i posteriorment és ratificat per l'Assemblea General de Socis.
1 - Conceptes Generals.
Explotació Regim Tancat
En règim d'explotació tancada al públic, la circulació dels trens es pot regir per normes especials donades al seu moment per el Cap d'Explotació.
Hi poden haver, trens de via i obres, experimentals, d’aprenentatge i especials.

Explotació Regim Obert
Amb l'explotació oberta al públic, cap tren es pot posar en marxa sense l'ordre de sortida donada per el Cap d'Explotació o el Delegat de Circulació.
Hi poden haver, trens d'accés públic amb passatgers i trens de servei.

Marxa a la vista
La marxa a la vista imposa al maquinista la obligació d'observar la via amb la màxima atenció i regular la velocitat del seu tren de manera que es pugui parar davant de qualsevol obstacle significatiu o senyal de parada.

Ordres pilot
Son les targes que ha de portar un tren per poder circular. Garanteixen la seguretat de no trobar cap tren en circulació en sentit contrari, en el sector del que tenim la tarja.

TFA
Abreviació de "tuberia" de fre automàtic. Sistema de fre amb aire comprimit, normalitzat al vehicles del Tren de Palau.

Incompatibilitats
En cas de dubte sobre senyals o ordres, preval sempre la mes restrictiva.
-->> pujar
2 - Agents Operadors.
Son Agents Operadors del ferrocarril, els membres de l'Associació Tren de Palau que en un moment determinat fan tasques d'explotació.
Cada soci present al inici de l'explotació de regim obert ha de comunicar al Cap d'Explotació la seva disponibilitat per la jornada en que ens ocupa.

2.1 - Definició d’agents operadors:

- Cap d'Explotació:
És el màxim responsable de l'explotació. Ha d'organitzar el sistema de treball del dia. Qualsevol incidència se li ha de comunicar immediatament per prendre les oportunes solucions.
Pot estar ajudat per un Delegat de Circulació.

- Taquiller:
És el designat per el Cap d'Explotació per recollir els donatius que es rep del públic a canvi d'un bitllet de record.

- Maquinista:
És el conductor d'un vehicle (una locomotora o un tren), en tant que comanda la seva marxa n'és el responsable i està obligat a respectar les normes generals i les de circulació.

- Delegat de circulació:
Pren les tasques del Cap d'Explotació en la formació dels trens. Prepara les agulles per l'entrada o sortida de trens. Dóna la sortida dels trens.

2.2 - Personal mínim:

2.2.1 - En circulació oberta serà de dos agents:
- Cap d’Explotació
- Maquinista

2.2.2 -  En circulació tancada serà de dos agents:
- Maquinista
- Un altre soci

-->> pujar
3 - Titulacions.
3.1 - Les titulacions necessàries.

- Titulació de Maquinista:
La dona el Comitè Tècnic, després de fer entrega al soci interessat d’aquest reglament, haver rebut les explicacions pertinents, i haver respòs a les preguntes que el Comitè Tècnic cregui convenient si es cau.

- Autorització al vehicle:
L'autorització de conducció del vehicle, l'atorga el propietari del vehicle.
Coneixedors del present reglament, l'autorització l'obtenen automàticament els socis constructors de material tractor, per al seu propi material. Ells mateixos poden titular altres persones per al material esmentat.
En cas de tractar-se de material de l’Associació, la donarà al Comitè Tècnic.

Per a poder conduir qualsevol material, sigui màquina aïllada o composició amb vagons, cal posseir les dues titulacions.

3.2 - Permís de Circulació del vehicle.
El Permís de Circulació l'atorga el Comitè Tècnic d'Explotació.
El fet de circular un vehicle amb viatgers, comporta l'existència d'una fitxa de manteniment.

-->> pujar
4 - Trens.
A efectes d'aquest reglament, s'entendrà com a Tren qualsevol classe de circulació sobre la via (vagoneta, automotor, maquina aïllada, comboi, qualsevol classe de material motor o remolcat.

4.1 - Construcció i manteniment:

4.1.1 - El material mòbil que afecta a aquest apartat, ha d'estar construït seguint les fitxes tècniques específiques publicades per el Comitè Tècnic del Tren de Palau i passar al final de la seva construcció una revisió tècnica de homologació.

4.1.2 - Tot material mòbil haurà de tenir una revisió periòdica, especificada en la seva fitxa tècnica.

4.2 - Seguretat.

4.2.1 - Enganxament.

1 - El sistema d’enganxall el defineix les fitxes tècniques específiques publicades per el Comitè Tècnic del Tren de Palau.

2 - Els trens aniran enganxats amb l’enganxall estandaritzat, sense cadenes i amb fre neumàtic en servei, a excepció dels vehicles que per les seves característiques o per la seva naturalesa no puguin complir aquesta norma.

3 - En trens especials, està permès la utilització de mansos, que permetin l’enganxament entre diferents sistemes.

4 - Els vehicles i per tant composicions formades que no s'enganxin amb el sistema estandaritzat, podran patir restriccions o limitacions de velocitat i de càrrega, que dependran directament de les seves característiques particulars i de circulació a realitzar.

5 - En casos de circulacions amb condicions excepcionals, el Maquinista te la potestat i obligació de dictaminar les limitacions de circulació oportunes.

6 - Quan es tracti de vehicles que per les seves característiques no compleixin la norma d’enganxalls per motius tècnics o de disseny, podran tenir limitacions permanents definits a la seva fitxa tècnica, aprovada pel Comitè Tècnic.

4.2.2 - Frenat.

1 - Tots els vehicles han de dur per norma el sistema de frenat automàtic en servei.

2 - La formació de qualsevol composició finalitzarà obligatòriament amb la prova de continuïtat de fre, descrit al punt 4.2.3

3 - Les composicions formades hauran de tenir al menys el 30% del eixos de la composició frenats automàticament.

4 - Quan una composició tingui un o més vehicles sense fre continu però disposin de tub de pas de la TFA, als extrems de la composició sempre quedaran protegits amb vehicles frenats automàticament.

Tanmateix en cas d’haver més d’un vehicle sense fre automàtic, aquests seran repartits entre els altres vehicles de forma proporcionada.

5 - Els vehicles i per tant composicions formades que no frenin amb el sistema o condicions descrits anteriorment, podran patir restriccions o limitacions de velocitat i de càrrega, que dependran directament de les seves característiques particulars i de circulació a realitzar.

6 - En aquests casos, de circulacions amb condicions excepcionals, el Maquinista te la potestat i obligació de dictaminar les limitacions de circulació oportunes.

Per exemple, quan una composició tingui un o més vehicles sense fre continu i que no tingui/n de tub de pas de la TFA, si hi ha la possibilitat, s’instal·larà un tub provisional i s’intercalaran a la composició com s’ha descrit anteriorment.

Si no es possible instal·lar un tub provisional, el/s vehicle/s s’enganxaran al final de la composició i es farà us de les cadenes de seguretat.

Tanmateix la composició adquirirà les restriccions o limitacions de velocitat i de càrrega, que dependran directament de les seves característiques particulars i de circulació a realitzar.

4.2.3 - Prova de continuïtat de fre.

1 - Comprovar que totes les reserves de fre estan tancades, si es cau.

2 - Carregar la TFA a la pressió de 4 bars, esperant que totes les reserves de fre de la composició quedin plenes. El temps variarà en funció del núm. de vehicles de la composició.

3 - Comprovar que totes les reserves de fre estan tancades si es cau.

4 - Carregar la TFA a la pressió de 4 bars, esperant que totes les reserves de fre de la composició quedin plenes. El temps variarà en funció del núm. de vehicles de la composició.

5 - Un cop comprovat que la TFA està carregada (posant el control de fre en posició NEUTRE la pressió es mantindrà a 4 bars), s’obrirà la vàlvula de cua de la composició, i el maquinista comprovarà que a la pressió de la TFA a la màquina ha baixat.

4.2.4 - Anomalies a la prova de continuïtat de fre.

1 - Si no baixa la pressió de la TFA a l’obrir la vàlvula de cua, vol dir que la línia d’aire comprimit està interrompuda entre el principi i el final de la composició. Fins que l’anomalia estigui localitzada i solucionada el tren no podrà donar servei.

2 - Si la pressió de la TFA baixa amb el control de fre a NEUTRE, vol dir que la línia de la TFA o el circuit de fre d’algun vehicle te una fuita. En aquest cas es revisarà la composició amb la finalitat de trobar el problema i descartar cap risc en el seu funcionament.Si no es possible solucionar-ho, es prendran les mes correctores apropiades si es cau, per garantir la seguretat del sistema de frenat.

4.2.5 - El fre continu en dobles traccions.

1 - Quan una composició estigui formada per dos o mes vehicles amb control de fre, nomes el de cap tindrà control sobre el fre continu. La resta de vehicles tindran els seus controls de fre en NEUTRE.

2 - Nomes es farà us del control de fre, per aturar la composició en cas d’emergència i casos per necessitats especials.
-->> pujar
5 - Senyals.
5.1 - Tots els agents operadors deuen una absoluta e immediata obediència als senyals ferroviàries de la xarxa.

5.2 - El mal funcionament o absència dels senyals serà interpretat de la forma més restrictiva, donant-ne part immediatament al Cap d'Explotació.

5.3 - Els senyals poden ser:

- Senyals fixos: Son els que de manera permanent estan posades en punts determinats de la via o estacions.

- Senyals dels trens: Son els discos que porten els trens sobre l'enganxall davanter, per indicar el portador d'ordres pilot. Aquests senyals son opcionals i només es fan servir en Explotació Oberta.

- Senyals manuals: Els que, generalment portàtils, poden usar els agents o fer el personal en qualsevol lloc.

5.3.1 - Senyals fixos:
- Senyals fixos - de placa
rombe quadrat xiular
Rombe quadrat 20x20 Quadrat 20x20 Rectangle 30x20
Límit de velocitat Final de límit de velocitat Xiular>
- Senyals fixos - lluminosos
vermell llumverd
Llum vermell Llum verd
Parada absoluta Via lliure
- Senyals fixos - lluminosos combinats
Llum vermell / blanc Llum verd / blanc
Parada i continuar amb regim de maniobres Via lliure per via desviada
- Senyals fixos - lluminosos intermitents
Llum vermell intermitent Llum blanc intermitent
Via lliure amb
ordres pilot
Precaució al passar
per agulla
- Senyals fixos - lluminosos d'indicació de direcció
Dos llums blancs esquerra Dos llums blancs verticals Dos llums blancs a dreta
Via desviada esquerra Via directe Via desviada a dreta
- Senyals fixos - mecàniques i lluminosos

Braç a 90º
Llum vermell
Braç aixecat a 135º
Llum verd
Braç baixat a 45º
Llum blanc
Parada absoluta Via Lliure Règim de maniobres
- Senyals fixos - anul·lats
Senyal marcada amb aspa
Senyal anul·lada
5.3.2 - Senyals dels trens:

Disc verd Disc vermell
Tren portador de les ordres pilot Tren que circula a
ordres vistes
5.3.3 - Senyals manuals:

- Amb bandera

Bandera vermella
plegada
Bandera vermella
desplegada
Bandera groga
desplegada
Via lliure Parada absoluta Marxa a la vista
- Amb paletes

Paleta verda Paleta vermella
Via lliure Parada absoluta
- Acústiques
Amb xiulet Atenció -----------
  Atenció especial · --- · --- · ---
  Alarma ···   ···   ···
  Parada ···
  Prémer frens ··
  Afluixar frens ·
  Obrir regulador · ----- ·
  Tancar regulador ----- · -----
Amb campana Sortida d'un tren ···· ·

- Manuals

Moviments repetits Moviments repetits Braços aixecats Un braç aixecat
Iniciar maniobra Reduir marxa Parar Feta proba de fre
-->> pujar
6 - Circulació amb règim obert.
6.1 - Abans de fer la explotació amb viatgers, es farà circular un tren per revisar la via, repassar els canvis i si cal  engreixinar-los.

6.2 - Les velocitats màximes, en km/h, dels trens que circulin en règim obert amb participació de públic, s'han d'ajustar al seguen quadro de velocitats:

Línia general 15 km/h
Ponts i passos a nivell 8 km/h
Estacions amb parada 5 km/h
Canvi pres de taló 8 km/h
Canvi pres de punta 5 km/h
 
Per l'interior del túnel no es circularà per sobre dels 8 km/h ni es faran senyals acústics.
Aquestes limitacions son de rang superior a les que pugui indicar la senyalització vertical permanent.

6.3 - No s'iniciarà la marxa d'un tren si es noten deficiències en el material o en el comportament dels viatgers.

6.4 - S'inicia la marxa amb les Ordres Pilot. Cada tarja permet circular per el sector de via corresponent. Cap tren pot entrar en una secció sense portar o haver vist la ordre pilot corresponent al sector.
Primer sector Segon sector Tercer sector Quart sector
Can Boada
Can Boana enllaç
Can Boada enllaç
Pi Gran
Pi Gran
Clot Mirador
Clot Mirador
Pont de Pedra
Clot Mirador
 
6.5 - Circulant dos o mes tres acoblats, en la via de retorn, el primer tren ha de tenir la seguretat de haver vist les ordres pilot de l'últim abans d'iniciar el retorn.

6.6 - La circulació de varis trens ha de ser amb una distància mínima de 200 m entre ells i circular marxa a la vista.

Un tren es podrà acostar al seu precedent a una velocitat decreixent de 5 km.

6.7 - En arribar a l'estació de final de trajecte, es farà tot seguit les maniobres per deixar el tren en disposició de marxa.

6.8 - Les maniobres de retrocés sobre canvis s'han de fer sempre amb les agulles a la vista del maquinista o un altre agent, que les comprovi.

6.9 - Per circulacions nocturnes, les locomotores o vehicles automotors portaran un focus davanter. A la cua del tren es situarà un llum pilot vermell.
-->> pujar
7 - Control del reglament.
7.1 - La vigilància i el control del compliment estricte d'aquestes normes implica a tots i cada un dels socis.

7.2 - Es considera falta greu que qualsevol agent prengui begudes alcohòliques o narcòtics a la vista del públic o en circulacions amb públic, o que a conseqüència d'haver-ne pres, presenti minvades les seves facultats.

7.3 - Tots els agents operadors de la xarxa estan obligats a conèixer el Reglament de Circulació i qualsevol altra norma complementària.

7.4 - Els agents operadors, donat que representen a l'Entitat, cuidaran al màxim les formes.

7.5 - Qualsevol excepció per al compliment del que estableix els reglaments ha de tenir una consigna especial per escrit, donada per el Cap d'Explotació del dia.
 
Aprovat per la Assemblea General de Socis del dia 12 de març de 2016
-->> pujar
04-04-2016
 
 
www.trendepalau.cat
tren@trendepalau.cat
 
 
Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril - Tren de Palau
Casa de cultura "Can Cortès"
Camí Reial, 56
08184 - Palau-solità i Plegamans - Barcelona
Estatuts
Reglament de Regim Intern
Reglament de Circulació
Nota Legal