cat esp eng
TREN DE PALAU - EL MES PETIT DELS TRENS GRANS
 
 
INICI QUÈ ÉS ? QUI SOM ? ON ESTEM?  
 
 
Les Instal·lacions:
Trobaràs les característiques tècniques de les nostres instal·lacions.
 
Els Trens:
Un recull de tot el material construït per els socis del Tren de Palau.
 
Els Horaris
Si vols venir amb nosaltres aquí tens els nostres horaris.
 
La Nit del Tren :
Al solstici d'estiu es la festa principal de la Associació.
 
Escoles :
El nostre contacte per les visites escolars. Prèviament cal concertar la visita.
 
Galeria de videos :
També nosaltres hem gravat vídeos, estan posats a Youtube, però aquí tens la col•lecció per no anar-los buscant.
 
Galeria de imatges :
Galeria de imatges en que sumen els paisatges del Parc de l'Hostal de Fum amb el Tren de Palau.
 
Imatges de la nevada :
Nevada del 28 de febrer de 2018 amb fotografies d'en Jordi Valero i Ricard Soler
 
Extensió Via 4:
Es un butlletí que entreguem regularment a tots els socis i altres associacions.
 
El Poble :
Habitat des de la prehistòria, aquest indret apareix en documents de fa mil anys.
 
Llocs d'interès :
Al poble de Palau-solità i Plegamans podem trobar tot un munt de llocs que poden ser del nostre interès i que podem visitar.
 
Els Enllaços :
No som els únics en el mon dels trens. Aquí tens alguns enllaços amb companys de la nostra afició.
 
Els Documents :
Un petit arxiu del Tren de Palau per consultar.
 
El Calderí
Era el "tren de Caldes", o sigui de Mollet a Caldes de Montbui, per Palau. Per això el nostre es diu "Tren de Palau", en record del seu germà gran, tants anys absent.
 
Els Trens Petits
Una intensa i llarga historia dels petits trens artesanals, recreatius i tripulats. Els primers anys del Tren de Palau.
 
FIVV
Fotografies recuperades de l'oblit i després de la seva acurada restauració, són comentades per un expert en història ferroviària que les fan doblement atractives.
 
Edmondson:
Historia dels clàssics bitllets de molts ferrocarrils.
 
Els Ponts:
Els ponts de gelosia, una petita descripció d'aquestes fascinats estructures.
 
Estatuts
Índex
Capítol I. Objecte, Denominació i Domicili.
Capítol II. Els socis.
Capítol III. Junta Directiva.
Capítol IV. L'Assemblea General.
Capítol V. El Consell Consultiu.
Capítol VI. La dissolució de l'Associació.
Preàmbul

Amb objecte d’adaptar els Estatuts de TREN DE PALAU - ASSOCIACIÓ CULTURAL D'AMICS DEL FERROCARRIL a allò que contempla la Llei 4/2008 del 24 d’abril,  es disposa del redactat següent:

 
Capítol I. Objecte, Denominació i Domicili
Article 1

L’entitat es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques y per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus Estatuts.

El nom de l'entitat és "TREN DE PALAU - ASSOCIACIÓ CULTURAL D'AMICS DEL FERROCARRIL". Aquesta entitat te per objecte agrupar persones afeccionades al ferrocarril, sense ànim de lucre i amb les finalitats següents:

Fer estudis històrics i tècnics de tots els models de ferrocarril.

Posar en funcionament prototipus reals i exhibir-los funcionant a escala reduïda.

Organitzar, gestionar i promoure acte, manifestacions i activitats perseguint els objectius anunciats.

Article 2

L'àmbit de l'Associació és Catalunya, i per tant pot mantenir relacions i cooperacions amb qualsevol entitat o organisme.

Article 3

L'Associació es constitueix en Persona Jurídica, amb plena capacitat per adquirir, administrar i alinenar bens de tota mena sense ànim de lucre, tan sols per a finalitat cultural. Pot contraure obligacions i exercitar accions de totes classes, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

Article 4

El nom de l'Associació es “TREN DE PALAU-ASSOCIACIÓ CULTURAL D'AMICS DEL FERROCARRIL”, i el seu logotip es el que figura en els presents estatus i que es col•locat com avant-firma dels mateixos, i que s'utilitzarà com a segell en tots els documents i com emblema de la entitat.

Article 5

L'Associació queda constituïda en el domicili C/ Camí Reial, 56 Casal Cultural de la vila “Can Cortès” del municipi de Palau Solità i Plegamans, comarca del Vallès Occidental, i a efectes legals constarà com domicili social.

La futura cessió de nous locals per part de l'Exm. Ajuntament, determinarà el canvi de domicili que assenyala la llei corresponent.
--->> índex
Capítol II. Els socis
Article 6

El nombre de socis es il·limitat i comprèn les següents classes:

a - Numerari: Els majors d'edat que hagin ingressat demanant-ho per escrit.

b - Juvenil: Els menors d'edad que hagin ingressat per voluntat pròpia i en permís escrit del seu representant legal.

c - Honorari: Aquelles persones alienes a l'Associació a les qui hagi estat atorgada aquesta distinció pels seus serveis rellevants a l'entitat.

Article 7

S'adquireix la condició de soci per l'aprovació de la majoria simple de la Junta Directiva.

Article 8

La condició de soci es pot perdre per:

- Voluntat manifestada per escrit del soci, o del seu representant legal.

- No haver satisfet la quota anual dintre dels primers sis mesos de l'any en curs.

- Acord de l'Assamblea General, per els socis prèviament expedientats per la Junta Directiva, com atorga l'article 322-1 apartat i) i a l'empara de l'article 323-7 de la vigent Llei 4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que dona dret al soci a ser escoltat prèviament a l'adopció de mesures disciplinaries després d'haber estat informat de les causes que les motiven, les quals només es poden fundar en l'incompliment dels deures com a associat o associada.

La imposició de les sancions ha d'ésser sempre motivada.

La Junta Directiva podrà aplicar mesures disciplinaries als socis responsables de fets o situacions greus produïdes dintre de les activitats de l'Associació, que afectin la convivència social, o no compleixin amb les obligacions descrites a l'Art. 9 dels Estatuts.

Aquestes mesures disciplinaries podran consistir, com a màxim, en la suspensió temporal, fins a la següent reunió de l'Assamblea General, del dret a participar en una o varies activitats de l'Asssociació, exepte en les garantides pels drets estipulats a l'article 22 de la mateixa Llei.

L'acord es pendrà per vot secret i per majoria simple.

Article 9

Els socis tindran dret de veu i vot secret en totes les Assemblees, Ordinàries i Extraordinàries Generals de Socis.

Els socis podran elegir i ser elegits a càrrecs de la Junta Directiva, així com a promoure, en les eleccions de cada quatre anys, candidatures a la Junta Directiva.

Els socis podran promoure grups d'estudis especials dedicats a temes monogràfics, nomenant el mateix grup un responsable que donarà explicacions a la Junta Directiva del desenvolupament dels esmentats temes a estudi.

Qualsevol soci podrà direigir-se a la Junta Directiva sol.licitant els ajuts que li calgui a fi de desenvolupar les tasques o activitats.

La condició de soci obliga a contribuir a totes les activitats de l'Associació, sempre que es requereixi la col.laboració i a fer efectives les quotes anuals que es determinen en la primera Assemblea General de l'any.

La condició de soci obliga a saber les normes del Reglament de circulació pròpies del Tren de Palau.

La condició de soci obliga a desenvolupar amb interès els cursos i pràctiques de maquinista, moviment i circulació, tallers, senyalització, cap de tren, etc i totes aquelles fasques que ajudin al desenvolupament de la xarxa ferraviària de l'Associació.

La condició de soci obliga a ajudar als altres socis en les tasques de l'Associació.
----->> índex
Capítol III. Junta Directiva
Article 10

L'associació estarà regida per un president, un secretari, un tresorer, i tants vocals com acordi la Junta Directiva.

Tots aquests càrrecs han d'ésser ratificats per l'Assemblea general que també aprovarà les disposicions i les modificacions del Reglament Interior i del Reglament de Circulació i que regularà, en detall, les activitats del centre per majoria simple. Els càrrecs de la Junta directiva tenen una duració de quatre anys.

Article 11

Son elegibles per a càrrecs de la Junta Directiva tots els socis numeraris.

Article 12

Les candidatures a la Junta Directiva seran tancades i s'hauran de presentar almenys 30 dies abans de l'Assemblea General.

Article 13

Els membres de la Junta Directiva son nomenats per un mandat de quatre anys. En cas de cessament de la Junta Directiva, el Consell Consultiu suplirà les seves funcions tenint en compte l'apartat a) de l'article 17 d'aquests Estatuts.
----->> índex
Capítol IV. L'Assemblea General.
Article 14

L'Associació celebrarà l'Assemblea General dins del primer trimestre de l'any i aprovarà quan correspongui, els càrrecs de la Junta Directiva, així com les activitats anuals a realitzar. S'aprovarà per majoria simple.

----->> índex
Capítol V. El Consell Consultiu
Article 15

el Consell Consultiu està format pels deu socis numeraris mes antics, mes els ex-presidents que hagin esgotat el càrrec al final del període de quatre anys.

Article 16

El Consell consultiu escollirà entre els seus membres un president i un secretari per a un mandat de quatre anys i seran elegits per majoria simple entre tots els membres del Consell Consultiu.

Article 17

Tots el membres del Consell Consultiu es reuniran quan siguin convocats pel seu president o també per iniciativa pròpia d'algun dels seus membres. Seran motius:

a - Si l'Associació es trobés sense Junta Directiva. En aquest cas el Consell Consultiu n'assumirà immediatament les seves funcions, convocant eleccions a Junta Directiva per a celebrar-la dins dels noranta dies següents.

b - Si es produeixen fets o situacions greus que poden afectar la convivència social de l'Associació.

Article 18

El Consell Consultiu pot vetar, per majoria absoluta i en votació secreta, qualsevol decisió de la Junta Directiva que, al seu criteri, consideri contraria als interessos de l'Associació.

----->> índex
Capítol VI. La dissolució de l'Associació
Article 19

L'Associació quedarà dissolta per acord de la Junta General Extraordinària convocada per aquest fi. Per aquest acord serà necessari el vot favorable i secret de les dues terceres parts dels socis.

Article 20

En cas de dissolució, el patrimoni de l'associació serà liquidat per una Comissió Liquidadora formada pel president de la junta Directiva i tots els membres del Consell Consultiu, aprovant-se les decisions per majoria simple.

Els bens resultants seran lliurats al Exm. Ajuntament del municipi de Palu-Solità i Plegamans a fi de destinar-ho a obres benèfiques i socials segons el seu criteri.

Article 21

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat al 31 de desembre

Disposició final

Tot allò no previst en els estatus s’aplicarà supletòriament el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 
Palau Solità i Plegamans, 15 de juny de 2013
----->> índex
06-05-2015
 
 
www.trendepalau.cat
tren@trendepalau.cat
 
 
Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril - Tren de Palau
Casa de cultura "Can Cortès"
Camí Reial, 56
08184 - Palau-solità i Plegamans - Barcelona
Estatuts
Reglament de Regim Intern
Reglament de Circulació
Nota Legal